Mācību procesa organizācija

Attālinātā mācību procesa organizācija Ugāles vidusskolā

1.Mācību stundu saraksts.

Mācību stundas notiek atbilstoši ikdienas stundu sarakstam.

2.Ikdienas darba organizācija.

2.1. Dienā, kad ir mācību stunda, skolotājs līdz plkst.9.00 ieraksta E-klases žurnālā tēmu, bet sadaļā Uzdots ieraksta veicamo uzdevumu un pievieno darba lapu.

2.2. Sadaļā Uzdots tiek norādīta arī paredzētā tiešsaistes stunda un pievienošanās saite (Meeting ID, Passcode).

2.3. Par tiešsaistes stundu skolotājs paziņo ne vēlāk kā iepriekšējā dienā.

3.Skolēnu darbība un konsultācijas ar mācību priekšmeta skolotāju.

3.1. Skolēns patstāvīgi plāno mācīšanos, ievēro un izpilda skolotāja norādījumus, veic uzdevumus. Neskaidrību gadījumā sazinās ar priekšmeta skolotāju. Darbu iesūta skolotāja norādītajā laikā.

3.2. Skolēnam ir iespēja uzdot jautājumus, rakstot skolotājam E-klasē, zvanot vai sazinoties citādāk skolotāju darba grafikā norādītajā laikā (skatīt Ugāles vidusskolas mājaslapā).

3.3. Izņēmumu gadījumos 5. – 12. klašu skolēniem tiek rīkotas individuālās konsultācijas klātienē.

4.Savstarpējā komunikācija.

E-klase, Zoom, Google Meet, Uzdevumi.lv, WhatsApp, telefoniski, sms vai citas saziņas platformas.

5.Atgriezeniskā saite.

Norādītajā laikā skolēns atsūta skolotājam izpildīto uzdevumu e- klases pastā, skolotājs izvērtē darbu (summatīvais vai formatīvais vērtējums).

6.Sadarbība.

6.1. Ja radušās tehniskas problēmas, ziņo priekšmeta skolotājam vai klases audzinātājam.

6.2. Ziņo arī slimības gadījumā vai citu iemeslu dēļ, kad nevar piedalīties mācīšanās procesā.

6.3. Ja skolēns neiesaistās attālinātajā mācību procesā, skolotājs ziņo klases audzinātājam, kurš sazinās ar vecākiem un noskaidro iemeslu.