Informācija, adreses, tālruņi

Adrese: Skolas iela 5A, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV- 3615

Administrācija un atbalsta personāls:

Direktore

Dana Šimpermane - tālr.28806603

Direktores vietniece audzināšanas jomā

Zanda Blumfelde tālr.26474577

Ingra Zaļkalne tālr.28322599

Direktores vietnieks izglītības jomā

Guntis Mačtams – tālr.29521719

Direktores vietniece izglītības jomā

Zinta Dāvida – tālr.28637600

Sociālais pedagogs

Gunita Ķirse – tālr.26125810

Skolas psihologs

Kristīne Strazdiņa – tālr.26588173

Saimniecības pārzine

Jolanta Krūmiņa - tālr. 29186138

Lietvede

Lolita Lodiņa – tālr.22074973

e-pasts: ugalesvsk@ventspilsnd.lv

Plašāka informācija par vidusskolu www.uvsk.lv

Ugāles vidusskolā īsteno sekojošas izglītības programmas:

  • Pamatizglītības programma.
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā programma.
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

2019./2020. mācību gadu Ugāles vidusskolā uzsāka 211 skolēni: 5 sākumskolas,

5 pamatskolas un 3 vidusskolas klašu komplektos. Skolā audzināšanas un mācību procesu nodrošina 37 pedagogi.

Skolā katru dienu darbojas bibliotēka, pirmdienās un piektdienās no plkst.13.00 līdz 17.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00 darbojas bērnu rotaļu grupa.

Ikvienam pagasta iedzīvotājam ir iespēja:

  • bez maksas izmantot trenažieru zāles pakalpojumus;
  • pirmdienu vakaros plkst.19.00 darboties veselības vingrošanas grupā;
  • trešdienu vakaros plkst.18.00 dejot līnijdejas.

Kā mūs atrast