Informācija, adreses, tālruņi

Adrese: Skolas iela 5A, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV- 3615

Administrācija un atbalsta personāls:

 Direktore

    Dana Šimpermane  - tālr.28806603

 Direktores vietniece audzināšanas jomā

    Zanda Blumfelde – tālr.26474577

    Ingra Zaļkalne – tālr.28322599

 
Direktores vietnieks izglītības jomā

    Guntis Mačtams – tālr.29521719

 Direktores vietniece izglītības jomā

    Zinta Dāvida – tālr.28637600

 Sociālais pedagogs

    Gunita Ķirse – tālr.26125810

 Skolas psihologs 

    Kristīne Strazdiņa – tālr.26588173

 Saimniecības pārzine

    Dzintra Rutule – tālr.22074971

 Lietvede

    Lolita Lodiņa – tālr.22074973 


Tālr./fax. 63607785, e-pasts: ugalesvsk@ventspilsnd.lv

Plašāka informācija par vidusskolu www.uvsk.lv


Ugāles vidusskolā īsteno sekojošas izglītības programmas:

 •  Pamatizglītības programma.

 •  Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā programma.

 •  Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.


2019./2020. mācību gadu Ugāles vidusskolā uzsāka 211 skolēni: 5 sākumskolas, 

5 pamatskolas un 3 vidusskolas klašu komplektos. Skolā audzināšanas un mācību procesu nodrošina 37 pedagogi.

Skolā katru dienu darbojas bibliotēka, pirmdienās un piektdienās no plkst.13.00 līdz 17.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00 darbojas bērnu rotaļu grupa.


Skolēni sevi pilnveido interešu izglītības pulciņos

un individuālajās nodarbībās:


 •  2.- 4.; 5.-9. klašu koris

 •  1.- 4.; 10.- 12.klašu ansamblis

 •  1.- 7.klašu keramikas pulciņš

 •  1.- 4.klašu sporta deju - ritmikas pulciņš

 •  4.- 9.klašu kokapstrādes pulciņš

 •  1.- 4., 5.– 9., 10.-12.klašu tautas deju pulciņš

 • 1.- 5.klašu vides pētnieku pulciņš

 • 1.- 7.klašu floristikas pulciņš

 • 1.-4.; 5.- 7.; klašu futbola pulciņš

 •  jaunatnes informātikas līdzekļi  (jaunie žurnālisti) 

 • tehniskā grafika(10.-12.klase)

 • ekonomika vidusskolai

 • Jaunsardze 4.-12.klasēm
 • 5.-12.klašu retorikas pulciņš

 •  informātikas pulciņš

 • Skolēnu pašpārvalde (5.-12.klase)Ikvienam pagasta iedzīvotājam ir iespēja:

 • bez maksas izmantot trenažieru zāles pakalpojumus;

 • pirmdienu vakaros plkst.19.00 darboties veselības vingrošanas grupā;

 • trešdienu vakaros plkst.18.00 dejot līnijdejas.


Kā mūs atrast