Informācija, adreses, tālruņi

Adrese: Skolas iela 5A, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV- 3615

Administrācija un atbalsta personāls:

 Direktore

     Lāsma Millere  - tālr.22074975, 29187505

 Direktores vietniece audzināšanas jomā

    Anda Aumale tālr.22074974

 Direktores vietnieks izglītības jomā

    Guntis Mačtams – tālr.29521719

 Direktores vietniece izglītības jomā

    Zenta Ķeizare – tālr.29565689

 Sociālais pedagogs

    Gunita Ķirse – tālr.26125810

 Skolas psihologs 

    Agita Lauska – tālr.25626230

 Saimniecības pārzine

    Dzintra Rutule – tālr.22074971

 Lietvede

    Lolita Lodiņa – tālr.22074973 


Tālr./fax. 63607785, e-pasts: ugalesvsk@ventspilsnd.lv

Plašāka informācija par vidusskolu www.uvsk.lv


Ugāles vidusskolā īsteno sekojošas izglītības programmas:

 •  Pamatizglītības programma.

 •  Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā programma.

 •  Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.


2016./2017. mācību gadu Ugāles vidusskolā uzsāka 220 skolēni: 5 sākumskolas, 

6 pamatskolas un 3 vidusskolas klašu komplektos. Skolā audzināšanas un mācību procesu nodrošina 36 pedagogi.

Skolā katru dienu darbojas bibliotēka, no plkst.13.00 līdz 17.00 darbojas bērnu rotaļu grupa.


Skolēni sevi pilnveido interešu izglītības pulciņos

un individuālajās nodarbībās:


 •  2.- 4.; 5.-9. klašu koris

 •  1.- 4.; 10.- 12.klašu ansamblis

 •  1.- 6.klašu keramikas pulciņš

 •  1.- 9.klašu mākslas pulciņš

 •  1.- 3. klašu sporta spēļu pulciņš

 •  1.- 4.klašu sporta deju - ritmikas pulciņš

 •  5.- 9.klašu kokapstrādes pulciņš

 •  1.- 4., 5.– 9.klašu tautas deju pulciņš

 •  3.-4., 5.- 6.klašu vides pētnieku pulciņš

 • 2.- 7.klašu floristikas pulciņš

 •  jaunatnes informātikas līdzekļi  (jaunie žurnālisti) 

 • tehniskā grafika(10.-12.klase)

 • biznesa simulācijas spēle TITAN (10.-12.klase)

 • skolēnu mācību uzņēmumi (10.-12.klase)

 • Jaunsardze 5.-7.klasēm

 • 8.-12.klašu noformēšanas pulciņš

 • 1.-4., 5.-12.klašu retorikas pulciņš

 • Skolēnu pašpārvalde (6.-12.klase)

 • Sadarbībā ar biedrību “Ugāles futbola klubs” skolēniem

notiek futbola treniņi sekojošās grupās:

2.-5.; 6.-9.klase - zēni

2.-8.klase - meitenesIkvienam pagasta iedzīvotājam ir iespēja:

 • bez maksas izmantot trenažieru zāles pakalpojumus

 • ceturtdienu vakaros apgūt angļu valodu

 • pirmdienu un ceturtdienu vakaros plkst.19.00 darboties veselības vingrošanas grupā

 • trešdienu vakaros plkst.18.00 dejot līnijdejas

plkst.19.30 dejot balles/sarīkojumu dejas
Kā mūs atrastĊ
Aivars Žogla,
2015. gada 14. okt. 11:17