Informācija, adreses, tālruņi

Adrese: Skolas iela 5A, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV- 3615

Administrācija un atbalsta personāls:

 Direktora pienākumu izpildītāja

    Dana Šimpermane  - tālr.28806603

 Direktores vietniece audzināšanas jomā

    Anda Aumale tālr.22074974

 Direktores vietnieks izglītības jomā

    Guntis Mačtams – tālr.29521719

 Direktores vietniece izglītības jomā

    Dana Šimpermane – tālr.28806603

 Sociālais pedagogs

    Gunita Ķirse – tālr.26125810

 Skolas psihologs 

    Kristīne Strazdiņa – tālr.26588173

 Saimniecības pārzine

    Dzintra Rutule – tālr.22074971

 Lietvede

    Lolita Lodiņa – tālr.22074973 


Tālr./fax. 63607785, e-pasts: ugalesvsk@ventspilsnd.lv

Plašāka informācija par vidusskolu www.uvsk.lv


Ugāles vidusskolā īsteno sekojošas izglītības programmas:

 •  Pamatizglītības programma.

 •  Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā programma.

 •  Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.


2018./2019. mācību gadu Ugāles vidusskolā uzsāka 196 skolēni: 4 sākumskolas, 

5 pamatskolas un 3 vidusskolas klašu komplektos. Skolā audzināšanas un mācību procesu nodrošina 37 pedagogi.

Skolā katru dienu darbojas bibliotēka, no plkst.13.00 līdz 17.00 darbojas bērnu rotaļu grupa.


Skolēni sevi pilnveido interešu izglītības pulciņos

un individuālajās nodarbībās:


 •  2.- 4.; 5.-9. klašu koris

 •  1.- 4.; 10.- 12.klašu ansamblis

 •  1.- 9.klašu keramikas pulciņš

 •  1.- 4.klašu sporta deju - ritmikas pulciņš

 •  5.- 9.klašu kokapstrādes pulciņš

 •  1.- 4., 5.– 9., 10.-12.klašu tautas deju pulciņš

 • 2.- 5.klašu vides pētnieku pulciņš

 • 2.- 7.klašu floristikas pulciņš

 • 1.-4.; 5.- 9.; klašu futbola pulciņš

 •  jaunatnes informātikas līdzekļi  (jaunie žurnālisti) 

 • tehniskā grafika(10.-12.klase)

 • biznesa simulācijas spēle TITAN (10.-12.klase)

 • skolēnu mācību uzņēmumi (10.-12.klase)

 • Jaunsardze 4.-12.klasēm

 • 5.-12.klašu retorikas pulciņš

 • 4.- 6., 7.– 9., 10.-12.klašu noformēšanas pulciņš
 • Skolēnu pašpārvalde (5.-12.klase)Ikvienam pagasta iedzīvotājam ir iespēja:

 • bez maksas izmantot trenažieru zāles pakalpojumus;

 • pirmdienu un ceturtdienu vakaros plkst.19.00 darboties veselības vingrošanas grupā;

 • otrdienu vakaros plkst.18.00 dejot līnijdejas.

Kā mūs atrast